ការបញ្ជាក់

ស្តង់ដារអន្តរជាតិ៖

សហរដ្ឋអាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់ បារាំង ប្រទេសជប៉ុន អ៊ីតាលី ស៊ុយអែត ចក្រភពអង់គ្លេស សហភាពអឺរ៉ុប អេស្ប៉ាញ ប្រទេស​រុស្ស៊ី
អាយ.ស៊ី DIN 17006 WN 17007 AFNOR JIS UNI SIS BSI EURONORM UNE GOST
២០១ SUS 201
៣០១ X 12 CrNi ១៧ ៧ ១.៤៣១ Z 12 CN 17-07 SUS 301 X 12 CrNi 1707 ២៣ ៣១ 301S21 X 12 CrNi ១៧ ៧ X 12 CrNi 17-07
៣០២ X 5 CrNi 18 ៧ ១.៤៣១៩ Z 10 CN 18-09 SUS 302 X 10 CrNi 1809 ២៣ ៣១ ៣០២ ស២៥ X 10 CrNi 18 ៩ X 10 CrNi 18-09 12KH18N9
៣០៣ X 10 CrNiS 18 ៩ ១.៤៣០៥ Z 10 CNF 18-09 SUS 303 X 10 CrNiS 1809 ២៣ ៤៦ ៣០៣ស២១ X 10 CrNiS 18 ៩ X 10 CrNiS 18-09
303 សែ Z 10 CNF 18-09 SUS 303 Se X 10 CrNiS 1809 ៣០៣ ស ៤១ X 10 CrNiS 18-09 12KH18N10E
៣០៤ X 5 CrNi 18 ១០ ១.៤៣០១ Z 6 CN 18-09 SUS 304 X 5 CrNi 1810 ២៣ ៣២ ៣០៤ ស ១៥ X 6 CrNi 18 ១០ X 6 CrNi 19-10 ០៨KH១៨N១០
X 5 CrNi 18 ១២ ១.៤៣០៣ ៣០៤ ស១៦ ០៦KH18N11
៣០៤ ន SUS 304N1 X 5 CrNiN 1810
៣០៤ ហ SUS F 304H X 8 CrNi ឆ្នាំ 1910 X 6 CrNi 19-10
304 អិល X 2 CrNi 18 11 ១.៤៣០៦ Z 2 CN 18-10 SUS 304L X 2 CrNi ឆ្នាំ 1911 ២៣ ៥២ ៣០៤ ស១១ X 3 CrNi 18 ១០ X 2 CrNi 19-10 ០៣KH១៨N១១
X 2 CrNiN 18 ១០ ១.៤៣១១ Z 2 CN 18-10-Az SUS 304LN X 2 CrNiN 1811 ២៣ ៧១
៣០៥ Z 8 CN 18-12 SUS 305 X 8 CrNi 1812 ២៣ ៣៣ ៣០៥ ស ១៩ X 8 CrNi 18 ១២ X 8 CrNi 18-12
Z 6 CNU 18-10 SUS XM7 X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd
៣០៩ X 15 CrNiS 20 ១២ ១.៤៨២៨ Z 15 CN 24-13 SUH 309 X 16 CrNi 2314 ៣០៩ ស ២៤ X 15 CrNi 23 13
៣០៩ ស SUS 309S X 6 CrNi 2314 X 6 CrNi 22 ១៣
៣១០ X 12 CrNi 25 21 ១.៤៨៤៥ SUH 310 X 22 CrNi 2520 ៣១០ ស ២៤ 20KH23N18
៣១០ ស X 12 CrNi 25 20 ១.៤៨៤២ Z 12 CN 25-20 SUS 310S X 5 CrNi 2520 ២៣ ៦១ X 6 CrNi 25 20 10KH23N18
៣១៤ X 15 CrNiSi 25 20 ១.៤៨៤១ Z 12 CNS 25-20 X 16 CrNiSi 2520 X 15 CrNiSi 25 20 20KH25N20S2
៣១៦ X 5 CrNiMo 17 12 ២ ១.៤៤០១ Z 6 CND 17-11 SUS 316 X 5 CrNiMo 1712 ២៣ ៤៧ ៣១៦ ស៣១ X 6 CrNiMo 17 12 ២ X 6 CrNiMo 17-12-03
៣១៦ X 5 CrNiMo 17 13 ៣ ១.៤៤៣៦ Z 6 CND 17-12 SUS 316 X 5 CrNiMo 1713 ២៣ ៤៣ ៣១៦ ស៣៣ X 6 CrNiMo 17 13 ៣ X 6 CrNiMo 17-12-03
316 អេហ្វ X 12 CrNiMoS 18 ១១ ១.៤៤២៧
316 ន SUS 316N
៣១៦ ហ SUS F 316H X 8 CrNiMo 1712 X 5 CrNiMo 17-12
៣១៦ ហ X 8 CrNiMo 1713 X 6 CrNiMo 17-12-03
316 អិល X 2 CrNiMo 17 13 ២ ១.៤៤០៤ Z 2 CND 17-12 SUS 316L X 2 CrNiMo 1712 ២៣ ៤៨ ៣១៦ ស១១ X 3 CrNiMo 17 12 ២ X 2 CrNiMo 17-12-03 ០៣KH17N14M2
X 2 CrNiMoN 17 12 ២ ១.៤៤០៦ Z 2 CND 17-12-Az SUS 316LN X 2 CrNiMoN 1712
316 អិល X 2 CrNiMo 18 14 ៣ ១.៤៤៣៥ Z 2 CND 17-13 X 2 CrNiMo 1713 ២៣ ៥៣ ៣១៦ ស១៣ X 3 CrNiMo 17 13 ៣ X 2 CrNiMo 17-12-03 ០៣KH16N15M3
X 2 CrNiMoN 17 13 ៣ ១.៤៤២៩ Z 2 CND 17-13-Az X 2 CrNiMoN 1713 ២៣ ៧៥
X 6 CrNiMoTi 17 12 ២ ១.៤៥៧១ Z6 CNDT 17-12 X 6 CrNiMoTi 1712 ២៣ ៥០ ៣២០ ស៣១ X 6 CrNiMoTi 17 12 ២ X 6 CrNiMoTi 17-12-03 ០៨KH17N13M2T
10KH17N13M2T
X 10 CrNiMoTi 18 ១២ ១.៤៥៧៣ X 6 CrNiMoTi 1713 ៣២០ ស៣៣ X 6 CrNiMoTI 17 13 ៣ X 6 CrNiMoTi 17-12-03 ០៨KH17N13M2T
10KH17N13M2T
X 6 CrNiMoNb 17 12 ២ ១.៤៥៨ Z 6 CNDNb 17-12 X 6 CrNiMoNb 1712 X 6 CrNiMoNb 17 12 ២ ០៨KH16N13M2B
X 10 CrNiMoNb 18 ១២ ១.៤៥៨៣ X 6 CrNiMoNb 1713 X 6 CrNiMoNb 17 13 ៣ ០៩KH16N15M3B